Användarvillkor

Användarvillkor giltiga från den den 31 maj 2022. Villkoren omfattar även vår personuppgiftspolicy som du kan läsa här. Användarvillkoren reglerar din användning av tjänsten Omni Mer och/eller Omni Ekonomi (tillsammans eller var för sig ”Tjänsten”) som du kommer åt genom webbplatsen omni.se och tillhörande app, Omni och/eller Omni Ekonomi (tillsammans eller var för sig ”Appen”). Tjänsten tillhandahålls av Omnipunktse AB, org.nr 556774-0864 och Schibsted Sverige AB, org. nummer 556536-9500 (“Omni” “Omni Ekonomi, “vi” eller “oss”), som är bolag inom Schibsted Media Group. Schibsted ASA är moderbolag för bolagen inom Schibsted Media Group. Mer information om Schibsted Media Group och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du på www.schibsted.com. Den närmare omfattningen av, och innehållet i, Tjänsten framgår vid var tid på www.omni.se respektive www.omniekonomi.se och i Appen. Vi uppmanar dig att läsa dessa användarvillkor noggrant

Du godkänner och åtar dig att följa dessa användarvillkor genom att skapa ett konto och/eller registrera dig för någon av Omnis prenumerationer, genom att ladda ned och/eller använda Omnis webbplats (www.omni.se respektive www.omniekonomi.se) eller Appen, eller genom att på annat sätt bereda dig tillgång till eller använda innehållet i Tjänsten eller någon av Tjänstens funktioner.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

I vår Personuppgiftspolicy hittar du information om hur Schibsted Sverige AB behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsten. Genom att godkänna användarvillkoren intygar du att du även tagit del av vår personuppgiftspolicy.

ÅLDERSGRÄNS

Du måste ha fyllt 18 år för att köpa och/eller prenumerera på Tjänsten. Om du är under 18 år måste du ha förälder eller annan förmyndares samtycke.

PRENUMERATION

Prenumerationstjänsten ger tillgång till Tjänsten via www.omni.se respektive www.omniekonomi.se och i Appen. Tjänsten levereras till dess att du säger upp den senast en (1) månad innan din betalperiod är slut. Med betalperiod avses i dessa användarvillkor det betalningsintervall som du har valt avseende din betalning för Tjänsten (1 eller 12 månader). Säger du inte upp tjänsten enligt ovan förlängs den automatiskt med en betalperiod åt gången (1 eller 12 månader beroende på vilket betalningsintervall du valt).

Det finns två typer av prenumerationer:

  • Tillsvidareprenumerationer – prenumerationen förlängs automatiskt med en betalperiod om 1 eller 12 månader.
  • Tidsbestämda prenumerationer – prenumerationen är tidsbestämd för en på förhand bestämd prenumerationstid och om den inte sägs upp senast en (1) månad innan den bestämda prenumerationstiden löper ut övergår den till en tillsvidareprenumeration enligt ovan.

AVGIFT FÖR TJÄNSTEN

Omni har rätt att när som helst ändra avgifterna för Tjänsten men innevarande betalperiod påverkas inte av eventuella prishöjningar. Omni Mers ordinarie priser är för närvarande 89 kronor för 1 månad, och 69 kronor per månad vid helårsprenumeration (12 månader). Omni Ekonomis ordinarie priser är för närvarande 159 kronor för 1 månad, och 129 kronor per månad vid helårsprenumeration (12 månader).

BETALNING

Tjänsten kräver att du fyller i ett registreringsformulär och betalar en avgift. Betalning av Tjänsten genomförs av Omnis samarbetspartner PayEx eller Klarna, beroende på vilken betalningsmetod du väljer. Vi tillämpar förskottsbetalning och kortbetalning. Vid betalning med Klarna finns även alternativet direktbetalning från ditt bankkonto. Vid utebliven betalning har Omni rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt begära ersättning för eventuella påminnelser och inkassokostnader. Alla priser och avgifter som anges är inklusive moms. Om du vill betala via betalkort väljer du detta betalsätt vid köptillfället. Vid registrering av kortuppgifter är du ansvarig för att förse oss med korrekt kontaktinformation, som t.ex. e-postadress, namn och telefonnummer. Om vi inte lyckas debitera dig på grund av att ditt kort t.ex. är spärrat, giltighetstiden gått ut, eller att täckning för det avtalade beloppet saknas, genomförs fem nya försök under de tio nästkommande dagarna räknat från dag för första debiteringsförsök. Dag elva stängs din tillgång till Tjänsten av. Du kan alltid logga in på www.omni.se eller www.omniekonomi.se och uppdatera din kortinformation under “Ditt medlemskap”.

TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Tillgången till Tjänsten gäller endast för personligt bruk och får endast användas av dig. Din tillgång till Tjänsten får inte överlåtas till, eller användas av, annan. Du ansvarar för att hantera dina inloggningsuppgifter säkert och se till så att ingen annan än du själv kan använda dem. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter ska du omgående höra av dig till Omnis kundtjänst. Tjänsten får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Omni eller annan, inklusive men inte begränsat till innehavare av immateriella rättigheter som görs tillgängliga genom tjänsten (såsom Associated Press (AP), Thomson Reuters Holdings AB (Reuters) etc), drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa Omnis regler. All nedladdning, lagring, kopiering, ändring, annan modifiering och/eller utskrift av upphovsrättsligt skyddat material får endast ske för personligt bruk. Vi förbehåller oss rätten att stänga av konton som missbrukas eller bryter mot dessa användarvillkor och/eller tillämplig lag eller annan reglering som Omni och/eller du har att följa. Vi gör vårt yttersta för att distribuera Tjänsten till dig. Tjänsten kan dock från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten. Omnis ekonomiska ansvar för eventuellt utebliven tjänst begränsas till din kostnad för Tjänsten under den period då Tjänsten inte är tillgänglig och ersätts med ett tillgodohavande motsvarande den uteblivna digitala tjänsten. Omni kompenserar inte dig för problem med Tjänsten som baseras på tekniska problem eller annat hinder utanför Omnis kontroll.

UPPSÄGNING OCH UTEBLIVEN BETALNING

Du kan säga upp din prenumeration bl.a. på följande sätt.

  • via www.omni.se/minsida  eller wwww.omniekonomi.se/minsida, där du säger upp genom att stänga av den automatiska förnyelsen.
  • Om du använder Tjänsten via iOS kan du säga upp via ditt iTunes-konto.
  • Du kan även säga upp genom att kontakta Omni kundservice eller genom att kontakta oss på annat sätt, se kontaktuppgifter längst ned i dessa användarvillkor.

Återbetalning av erlagd betalning medges ej vid följande tillfällen.

  • Avseende tillsvidareprenumerationer - uppsägning av prenumeration innan betalperiodens slut.
  • Avseende tidsbestämda prenumerationer - uppsägning innan den på förhand bestämda prenumerationstiden har gått ut.

Omni har rätt att säga upp din prenumeration med trettio (30) dagars varsel. Eventuell ersättning som du betalat i förskott för Tjänsten kommer i sådana fall att återbetalas till dig. Omni har dessutom rätt att utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa din prenumeration och din tillgång till tjänsten om du väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor.

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, d.v.s. dagen för ditt köp av prenumeration, ångra ditt köp ("Ångerrätten"). Om du önskar utnyttja din Ångerrätt rekommenderar vi att du meddelar oss detta genom att kontakta Omnis kundservice. Omni kommer att bekräfta att vi mottagit ditt meddelande. Du kan även använda dig av detta formulär för utnyttjande av Ångerrätten här eller formuläret som Konsumentverket tillhandahåller på www.konsumentverket.se. Du kan givetvis även välja att meddela Omni att du önskar nyttja Ångerrätten för att avsluta ditt köp på annat sätt, se kontaktuppgifter längst ned i användarvillkoren.

LÄNKAR TILL SAMARBETSPARTNERS WEBBPLATSER SAMT ANDRA WEBBPLATSER

Inom ramen för Tjänsten tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Omni och Omni ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Omni, Omnis koncernbolag eller Omnis licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till bland annat text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av tjänsten. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Omni. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än för ditt privata bruk och inom ramen för normal användning av tjänsten.

ÖVERLÅTELSE

Du godkänner att det avtal som du har ingått med Omni genom att acceptera användarvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted ASA eller till tredje man i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Omni.

FÖRÄNDRINGAR I OMNIS ERBJUDANDE

Omni kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsten eller ersätta denna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Omni rätten att avsluta din tillgång till Tjänsten, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som du betalat i förskott för Tjänsten kommer i så fall att återbetalas till dig.

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

Omni har rätt att ändra innehållet i Tjänsten eller i dessa användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft.

LAGVAL OCH TVIST

Svensk lag ska tillämpas på dessa användarvillkor. Tvist hänförlig till Omni eller dessa användarvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas på tvisten. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, läs mer på www.arn.se. Utöver denna möjlighet tillhandahåller EU-kommissionen en webbsida för tvistelösning online som syftar till att hjälpa konsumenter och leverantörer att i förekommande fall lösa tvister utanför domstol, läs mer på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

KONTAKT

Om du har frågor eller synpunkter på dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på:

Mail: medlem@omni.seTel: 08-725 21 22

Postadress:

Omni/Schibsted
Blekholmsgatan 18
111 64 Stockholm