Användarvillkor

Användarvillkor giltiga från den 10 juni 2024. Villkoren omfattar även vår personuppgiftspolicy som du kan läsa här. Dessa villkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av tjänsterna Omni Mer och/eller Omni Ekonomi, som du kommer åt genom webbplatsen omni.se och tillhörande app, Omni och/eller Omni Ekonomi (tillsammans eller var för sig ”Appen”), inklusive Produktpaket (tillsammans eller var för sig ”Tjänsten”/”Tjänsterna”). Tjänsten tillhandahålls av Omnipunktse AB, org.nr 556774-0864 och Schibsted News Media AB, org.nr 559343-3666
. Vad gäller Produktpaket tillhandahålls dess ingående delar av olika tjänstetillhandahållare vilket framgår av de Särskilda villkoren för respektive sådan tjänst. Omnipunktse AB och Schibsted News Media AB är bolag inom Schibstedkoncernen och benämns gemensamt “Omni” “Omni Ekonomi, “vi” eller “oss”. Schibsted Media AS är moderbolag för bolagen inom Schibstedkoncernen. Mer information om Schibstedkoncernen och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du på www.schibsted.com.
Den närmare omfattningen av, och innehållet i, Tjänsten framgår vid var tid på www.omni.se respektive www.omniekonomi.se och i Appen. Vi uppmanar dig att läsa dessa användarvillkor noggrant. De tjänster som ingår i Produktpaket kan ändras under din prenumerationstid. För det fall du är prenumerant på Produktpaket och någon/några tjänst/er plockas bort ska Omni meddela detta till dig i förväg, och du har rätt att säga upp din prenumeration, på samma sätt som anges i avsnittet ”Ändringar i Användarvillkoren”.
Omni och flera andra bolag inom Schibstedkoncernen använder ett Schibsted-konto som inloggningslösning och elektronisk betaltjänst. För att kunna använda Tjänsterna måste du skapa ett Schibsted-konto. I ditt Schibsted-konto hanteras dina personuppgifter, dina betalningar, dina meddelanden, din data och dina sekretessval. Villkoren för ditt Schibsted-konto hittar du här: https://login.schibsted.com/about/terms?locale=sv_SE. Dessa Användarvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan i enlighet med avsnittet ”Ändringar i Användarvillkoren”.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

I vår Personuppgiftspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsten. Du hittar vår Personuppgiftspolicy på https://info.privacy.schibsted.com/se/category/personuppgiftspolicy-och-cookiepolicy/

ÅLDERSGRÄNS

Du måste ha fyllt 18 år för att köpa och/eller prenumerera på Tjänsten. Om du är under 18 år måste du ha förälder eller annan vårdnadhavares samtycke.

PRENUMERATION

Prenumerationer tillgång till Tjänsten. Tjänsten levereras till dess att du säger upp den senast en (1) månad innan din betalperiod är slut. Med betalperiod avses i dessa Användarvillkor det betalningsintervall som du har valt avseende din betalning för Tjänsten (1 eller 12 månader). Säger du inte upp tjänsten enligt ovan förlängs den automatiskt med en betalperiod åt gången (1 eller 12 månader beroende på vilket betalningsintervall du valt).

Det finns två typer av prenumerationer:

  • Tillsvidareprenumerationer – prenumerationen förlängs automatiskt med en betalperiod om 1 eller 12 månader.
  • Tidsbestämda prenumerationer – prenumerationen är tidsbestämd för en på förhand bestämd prenumerationstid och om den inte sägs upp senast en (1) månad innan den bestämda prenumerationstiden löper ut övergår den till en tillsvidareprenumeration enligt ovan.

AVGIFT FÖR TJÄNSTEN

Omni har rätt att när som helst ändra avgifterna för Tjänsten men innevarande betalperiod påverkas inte av eventuella prishöjningar. Vid var tid gällande avgift för Tjänsterna framgår på https://om.omni.se/medlemskap.

När ditt abonnemang passerat bindningstiden (om sådan finns) meddelas eventuella prisförändringar till din senast uppgivna e-postadress senast trettio (30) dagar innan ändringen börjar gälla. Vill du inte köpa Tjänsten till det nya priset har du rätt att säga upp avtalet avseende den specifika Tjänsten inom trettio (30) dagar från att prisjusteringen meddelades dig.

BETALNING

Tjänsten kräver att du fyller i ett registreringsformulär och betalar en avgift. Betalning av Tjänsten genomförs av PayEx, Klarna, Adyen eller annan av Omnis samarbetspartner. Vi tillämpar förskottsbetalning och kortbetalning. Vid betalning med Klarna finns även alternativet direktbetalning från ditt bankkonto. Vid utebliven betalning har Omni rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt begära ersättning för eventuella påminnelser och inkassokostnader. Alla priser och avgifter som anges är inklusive moms. Om du vill betala via betalkort väljer du detta betalsätt vid köptillfället. Vid registrering av kortuppgifter är du ansvarig för att förse oss med korrekt kontaktinformation, som t.ex. e-postadress, namn och telefonnummer. Om vi inte lyckas debitera dig på grund av att ditt kort t.ex. är spärrat, giltighetstiden gått ut, eller att täckning för det avtalade beloppet saknas, genomförs fem nya försök under de tio nästkommande dagarna räknat från dag för första debiteringsförsök. Dag elva stängs din tillgång till Tjänsten av. Du kan alltid logga in på www.omni.se eller www.omniekonomi.se och uppdatera din kortinformation under “Ditt medlemskap”.

SÄRSKILT OM TJÄNSTEN PRODUKTPAKET

Tjänsten Produktpaket (”Produktpaket”) är en prenumerationstjänst som ger dig tillgång till ett antal olika tjänster från olika bolag inom eller utanför Schibstedkoncernen (”Bolagen”). Vilka tjänster som ingår i Produktpaket framgår vid tidpunkten när du köper Produktpaket (”Köptillfället”) och vid var tid på https://om.omni.se/medlemskap/superpaketet.

För de tjänster i Produktpaket som tillhandahålls genom Bolagen gäller, utöver dessa Användarvillkor, även respektive tjänsts särskilda villkor (”Särskilda villkoren”) i tillämpliga delar. De Särskilda villkoren finns samlade på https://om.omni.se/a/paketvillkor.

Användarvillkoren och de Särskilda villkoren godkänns vid Köptillfället eller i samband med att sådan tjänst läggs till i ditt Produktpaket.

Prenumerationstjänsten ger tillgång till Tjänsten. Med betalperiod avses i Användarvillkoren.

TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Tillgången till Tjänsten gäller endast för personligt bruk och får endast användas av dig. Din tillgång till Tjänsten får inte överlåtas till, eller användas av, annan. Du ansvarar för att hantera dina inloggningsuppgifter säkert och se till så att ingen annan än du själv kan använda dem. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter ska du omgående höra av dig till Omnis kundtjänst.

Tjänsten får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Omni eller annan, inklusive men inte begränsat till innehavare av immateriella rättigheter som görs tillgängliga genom tjänsten (såsom Associated Press (AP), Thomson Reuters Holdings AB (Reuters) etc), drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa Omnis regler.

All nedladdning, lagring, kopiering, ändring, annan modifiering och/eller utskrift av upphovsrättsligt skyddat material får endast ske för personligt bruk. Vi förbehåller oss rätten att stänga av konton som missbrukas eller bryter mot dessa Användarvillkor och/eller tillämplig lag eller annan reglering som Omni och/eller du har att följa. Vi gör vårt yttersta för att distribuera Tjänsten till dig. Tjänsten kan dock från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten.

REKLAMATION

Om du upptäcker fel i någon Tjänst som inte beror på dig och/eller din digitala miljö, eller någon som använder ditt konto, har du rätt att få felet åtgärdat. För att du ska ha rätt till kompensation vid utebliven leverans som kan hänföras till Omni ska du reklamera detta inom skälig tid.

För att reklamera kontaktar du Omni på 08-725 21 22, på medlem@omni.se eller på postadress Omnipunktse AB, Blekholmsgatan 18, 111 64 Stockholm.

Omnis ekonomiska ansvar för eventuellt utebliven tjänst begränsas till din kostnad för Tjänsten under den period då Tjänsten inte är tillgänglig och ersätts med ett tillgodohavande motsvarande den uteblivna digitala tjänsten. Omni kompenserar inte dig för problem med Tjänsten som baseras på tekniska problem eller annat hinder utanför Omnis kontroll.

UPPSÄGNING OCH UTEBLIVEN BETALNING

Du kan säga upp din prenumeration bl.a. på följande sätt.

  • via www.omni.se/minsida eller www.omniekonomi.se/minsida, där du säger upp genom att stänga av den automatiska förnyelsen.
  • Om du använder Tjänsten via iOS kan du säga upp via ditt iTunes-konto.
  • Du kan även säga upp genom att kontakta Omni kundservice eller genom att kontakta oss på annat sätt, se kontaktuppgifter längst ned i dessa Användarvillkor.

Återbetalning av erlagd betalning medges ej vid följande tillfällen.

  • Avseende tillsvidareprenumerationer - uppsägning av prenumeration innan betalperiodens slut.
  • Avseende tidsbestämda prenumerationer - uppsägning innan den på förhand bestämda prenumerationstiden har gått ut.

Omni har rätt att säga upp din prenumeration med trettio (30) dagars varsel. Eventuell ersättning som du betalat i förskott för Tjänsten kommer i sådana fall att återbetalas till dig. Omni har dessutom rätt att utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa din prenumeration och din tillgång till tjänsten om du väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkor.

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, d.v.s. dagen för ditt köp av prenumeration, ångra ditt köp ("Ångerrätten"). Om du önskar utnyttja din Ångerrätt rekommenderar vi att du meddelar oss detta genom att kontakta Omnis kundservice. Omni kommer att bekräfta att vi mottagit ditt meddelande. Du kan även använda dig av detta formulär för utnyttjande av Ångerrätten här eller formuläret som Konsumentverket tillhandahåller på https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett. Du kan givetvis även välja att meddela Omni att du önskar nyttja Ångerrätten för att avsluta ditt köp på annat sätt, se kontaktuppgifter längst ned i Användarvillkoren.

LÄNKAR TILL SAMARBETSPARTNERS WEBBPLATSER SAMT ANDRA WEBBPLATSER

Inom ramen för Tjänsten tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Omni och Omni ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Omni/Bolagen, eller Omnis/Bolagens licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till bland annat text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av tjänsten. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Omni. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än för ditt privata bruk och inom ramen för normal användning av tjänsten.

ÖVERLÅTELSE

Du godkänner att det avtal som du har ingått med Omni genom att acceptera Användarvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted Media AS eller till tredje man i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Omni.

FÖRÄNDRINGAR I OMNIS ERBJUDANDE

Omni kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsten eller ersätta denna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Omni rätten att avsluta din tillgång till Tjänsten, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som du betalat i förskott för Tjänsten kommer i så fall att återbetalas till dig.

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

Omni har rätt att ändra innehållet i Tjänsten eller i dessa Användarvillkor från tid till annan. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på https://www.omni.se och/eller kommunicerats på annat sätt. I den mån Omni gör väsentliga förändringar i Användarvillkoren som du inte accepterar har du rätt att avsluta sin prenumeration i förtid.

UPPFÖRANDEKOD

Omni följer uppförandekoden Schibsted’s Code of Conduct. Du kan ta del av uppförandekoden här: https://schibsted.com/about/code-of-conduct/.

LAGVAL OCH TVIST

Svensk lag ska tillämpas på dessa Användarvillkor. Tvist hänförlig till Omni eller dessa Användarvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas på tvisten. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, läs mer på www.arn.se. Utöver denna möjlighet tillhandahåller EU-kommissionen en webbsida för tvistelösning online som syftar till att hjälpa konsumenter och leverantörer att i förekommande fall lösa tvister utanför domstol, läs mer på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

KONTAKT

Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss på:

Mail: medlem@omni.se
Tel: 08-725 21 22

Postadress:

Omni/Schibsted
Blekholmsgatan 18
111 64 Stockholm